094031603

ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1714/01/Β/86/1713
Γ.Ε.ΜΗ.: 121629899000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΤΣΑΓΚΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΔΙΡΟΣ»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 42 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1714/01/Β/86/1713 - Γ.Ε.ΜΗ. 121629899000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα543.983,86543.983,86543.983,860,00543.983,86
3. Κτίρια και τεχνικά έργα75.008,8569.445,405.563,4575.008,8569.445,405.563,45
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός25.391,764.622,3220.769,44365,19365,180,01
5. Μεταφορικά Μέσα2.494,502.494,490,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός65.270,2618.666,8146.603,4511.426,6111.426,600,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)709.654,7392.734,53616.920,20633.279,0183.731,67549.547,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)616.920,20549.547,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι49.172,4474.054,92
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο22,8311.350,51
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.349,63
2.372,4611.350,51
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)51.544,9085.405,43
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.175,00 μετοχές των 58,69 ευρώ)
1. Καταβλημένο597.170,75597.170,75
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.376,082.815,98
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο44.172,9433.531,01
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)644.719,77633.517,74
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.264,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.487,871.435,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.567,31
11. Πιστωτές διάφοροι2.425,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)23.745,331.435,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)668.465,10634.952,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)668.465,10634.952,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)106.870,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως106.870,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.562,80
ΣΥΝΟΛΟ106.870,147.562,80
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας84.944,504.818,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως21.925,642.744,44
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως21.925,642.744,44
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.787,766.787,76-6.787,76119,52119,52-119,52
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)15.137,882.624,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.445,30
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.445,300,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων15.137,882.624,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως15.137,882.624,92
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.935,85797,24
Κέρδη προς διάθεση11.202,031.827,68
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό560,1091,38
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο10.641,931.736,30
11.202,031.827,68
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 086920
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΤΣΑΓΚΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 802629
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΜ. ΟΕΕ 0019937

Tags: , , , ,