095295053

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ – ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 008004601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ – ΙΜΠΕΞ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 008004601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις290,88251,3139,57290,88251,3139,57
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα0,000,000,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,000,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός33.919,8021.075,6512.844,1533.719,8016.857,5616.862,24
5. Μεταφορικά Μέσα37.831,3418.646,0019.185,3422.963,5714.299,038.664,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.940,0722.734,291.205,7821.472,8916.573,294.899,60
95.691,2162.455,9433.235,2778.156,2647.729,8830.426,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)95.982,0962.707,2533.274,8478.447,1447.981,1930.465,95
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.092,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)33.274,8431.558,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα176.020,11132.892,38
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες240.852,42172.001,00
Μείον: Προβλέψεις0,00240.852,420,00172.001,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου146.113,05105.404,33
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)3.212,642.563,31
390.178,11279.968,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.610,5913.387,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας-23.619,02-39.892,64
-22.008,43-26.505,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)544.189,79386.355,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων0,000,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού0,000,00
0,000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων0,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό14.531,6314.134,96
4. Έκτακτα αποθεματικά0,000,00
14.531,6314.134,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο130.000,0094.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)162.531,63126.134,96
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία7.010,007.010,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές80.719,056.930,27
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)29.572,4831.730,41
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων172.344,04148.684,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη44.205,2056.233,71
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.738,817.117,67
10. Μερίσματα πληρωτέα0,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι71.343,4216.052,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)407.923,00266.749,11
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων0,0018.020,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)577.464,63417.914,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών0,000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)577.464,63417.914,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών0,000,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)786.170,79722.416,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων545.272,05517.142,37
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως240.898,74205.274,57
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας168.953,04131.526,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.945,7073.747,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.510,21-18.510,2124.734,40-24.734,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως53.435,4949.013,57
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.676,742.676,74-2.676,742.633,842.633,84-2.633,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)50.758,7546.379,73
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων50.758,7546.379,73
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως50.758,7546.379,73
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.94.000,0058.000,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
144.758,75104.379,73
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος14.362,0810.206,62
Κέρδη προς διάθεση130.396,6794.173,11
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό396,67173,11
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο130.000,0094.000,00
130.396,6794.173,11
ΣΠΑΤΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Tags: , , , ,