999885688

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις7.895,414.507,393.388,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός11.176,003.777,007.399,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός111.855,3163.925,7347.929,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)130.926,7272.210,1258.716,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)58.716,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.442,71
11. Χρεώστες διάφοροι64.389,15
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.247,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας79,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)94.158,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο55.080,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό34.898,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-16.176,57
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-34.009,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)39.792,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές267,49
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων74.701,23
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη13.055,05
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί25.059,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)113.082,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)152.875,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)152.875,30
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)10.599,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων9.633,28
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως966,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας17.142,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-16.176,57
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-16.176,57
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-16.176,57
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-16.176,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-16.176,57
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 056432Tags: , , , ,