800450965

ΓΑΛΑΖΑΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 123263523000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΓΑΛΑΖΑΔΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 123263523000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως5.100,005.100,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός562.586,9948.445,01514.141,98
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)562.586,9948.445,01514.141,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)514.141,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες141.267,85
11. Χρεώστες διάφοροι4.650,56
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο11.453,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)157.371,48
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο540.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό442,55
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)540.442,55
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη17.843,35
11. Πιστωτές διάφοροι75.976,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)93.820,10
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων42.350,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)676.613,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως24.219,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)676.613,46
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως24.219,47
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)106.946,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων83.729,48
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως23.216,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας2.739,52
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.477,41
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.477,41
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)20.477,41
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων20.477,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως20.477,41
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος11.626,39
Κέρδη προς διάθεση8.851,02
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό442,55
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο8.408,47
8.851,02
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Tags: , , , ,