099877787

HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48158/01/B/01/42(07)
Γ.Ε.ΜΗ.: 4128101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48158/01/B/01/42(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 4128101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.869,014.869,010,004.869,014.869,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως75.946,6975.946,690,0075.946,6975.946,690,00
80.815,7080.815,700,0080.815,7080.815,700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα383.424,45383.424,45383.424,45383.424,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.556.891,76574.599,19982.292,571.556.891,76512.323,501.044.568,26
5. Μεταφορικά Μέσα141.500,00131.831,259.668,75141.500,00117.681,2523.818,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός66.768,6226.767,1340.001,4966.768,6226.453,4140.315,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.148.584,83733.197,571.415.387,262.148.584,83656.458,161.492.126,67
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις303,10303,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.415.690,361.492.429,77
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι72.590,3250.511,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.456,073.038,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας570,193.086,52
3.026,266.124,96
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)75.616,5856.636,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 61.551,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.806.521,851.806.521,85
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-42.165,12-65.590,90
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-292.382,85-226.791,95
-334.547,97-292.382,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.471.973,881.514.139,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις13.960,0013.960,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.152,961.269,25
11. Πιστωτές διάφοροι4.220,1019.697,64
5.373,0620.966,89
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)19.333,0634.926,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.491.306,941.549.065,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.491.306,941.549.065,89
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)66.360,0068.560,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων67.546,7774.931,21
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.186,77-6.371,21
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας40.991,4458.721,68
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-42.178,21-65.092,89
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα17,5811,80
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4,4913,0912,68-0,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-42.165,12-65.093,77
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα497,13497,13-497,13
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-42.165,12-65.590,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων76.739,4199.368,88
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος76.739,410,0099.368,880,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-42.165,12-65.590,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-42.165,12-65.590,90
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-292.382,85-226.791,95
-334.547,97-292.382,85
Ζημίες εις νέο-334.547,97-292.382,85
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΜΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΗ
ΑΔΤ Χ 084874
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΣ 083207 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 82867

Tags: , , , ,