091338367

Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68227/01ΔΤ/Β/09/25
Γ.Ε.ΜΗ.: 8858401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68227/01ΔΤ/Β/09/25 - Γ.Ε.ΜΗ. 8858401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα48.812,9048.812,840,0648.812,9048.812,830,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός53.063,9451.392,941.671,0047.892,1847.392,18500,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)101.876,84100.205,781.671,0696.705,0896.205,01500,07
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.955,003.300,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)5.626,063.800,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα251.967,00245.385,77
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες234.043,16269.921,10
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου90.906,9192.968,19
- Στις τράπεζες για είσπραξη3.420,9794.327,88
11. Χρεώστες διάφοροι-315,71-155,00
328.055,33362.734,29
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο971,864.281,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας128.827,16137.101,88
129.799,02141.383,57
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)709.821,35749.503,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό35.118,2125.708,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο73.000,0073.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)408.118,21398.708,94
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.340,0012.699,21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές90.682,25256.508,14
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη30.785,1431.481,63
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί7.208,466.783,67
10. Μερίσματα πληρωτέα135.465,0744.035,00
11. Πιστωτές διάφοροι40.848,282.876,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)304.989,20341.684,55
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,00211,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)715.447,41753.303,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)715.447,41753.303,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.317.064,521.133.340,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων893.998,40707.495,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως423.066,12425.844,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως11.886,203.416,23
ΣΥΝΟΛΟ434.952,32429.261,18
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας88.123,9773.215,60
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως200.162,59288.286,56219.646,80292.862,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως146.665,76136.398,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα67,9555,44
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.971,22-5.903,274.427,37-4.371,93
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως140.762,49132.026,85
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα15.428,09
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη406,5015.834,59
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.645,852.645,8513.188,7423.856,1623.856,16-23.856,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)153.951,23108.170,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.000,771.187,52
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.000,770,001.187,520,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων153.951,23108.170,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως153.951,23108.170,69
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.73.000,0037.000,00
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00
226.951,23145.170,69
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος44.541,9627.245,37
Κέρδη προς διάθεση182.409,27117.925,32
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό9.409,274.925,32
2. Πρώτο μέρισμα100.000,0040.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο73.000,0073.000,00
182.409,27117.925,32
ΑΧΑΡΝΕΣ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Β.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Π 320326
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚ.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ
ΑΔΤ Ι 103211
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧ.Σ.ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399

Tags: , , , ,