800455623

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 123492054000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 123492054000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.439,741.439,740,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.900,0011.900,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός135.300,001.353,00133.947,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)147.200,001.353,00145.847,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)145.847,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες22.795,29
11. Χρεώστες διάφοροι14.158,79
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.629,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)41.583,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων5.110,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό442,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο8.409,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)13.352,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.125,10
11. Πιστωτές διάφοροι166.419,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)172.544,10
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού6.644,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)192.540,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)192.540,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (10.12.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)18.787,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.787,71
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.052,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.735,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.735,50
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα100,00100,00-100,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.635,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.792,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.792,740,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.635,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.635,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.783,50
Κέρδη προς διάθεση8.852,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό442,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο8.409,40
8.852,00
ΛΑΜΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ ΑΕ 476768Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α,Δ,Τ ΑΚ 490596

Tags: , , , ,