800425460

Κ.Ε. CREATIVE GREEK WEB ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 121850401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Κ.Ε. CREATIVE GREEK WEB ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 121850401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως118,80118,800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.379,961.379,390,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.379,961.379,390,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι668,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο35,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας675,23
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.379,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-6.183,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-5.683,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.625,20
11. Πιστωτές διάφοροι5.438,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.063,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.380,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.380,21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (23.7.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)965,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως965,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.434,50
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.714,317.148,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.183,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.183,04
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-6.183,04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.498,19
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.498,190,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-6.183,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-6.183,04
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ624598
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΟΤΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΔΤ Χ209536
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ515997

Tags: , , , ,