998403541

KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΖ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Γραφικές τέχνες-Εκδόσεις-Εκτυπώσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
KOSMOS PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως648,94447,86201,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα3.021,673.021,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.324,312.239,3684,95
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.345,982.239,363.106,62
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)3.106,62
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες14.434,03
11. Χρεώστες διάφοροι27.899,61
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.750,80
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)47.084,44
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο25.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.233,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-47.689,94
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-13.456,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5.705,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη35.694,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.826,49
11. Πιστωτές διάφοροι16.622,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)63.848,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)50.392,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)50.392,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)29.548,04
Μείον: Κόστος πωλήσεων44.322,65
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-14.774,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.102,76
ΣΥΝΟΛΟ-12.671,85
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας35.018,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-47.689,94
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-47.689,94
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-47.689,94
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-47.689,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-47.689,94
ΑΘΗΝΑ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΤ ΑΒ644578Tags: , , , ,