099626440

MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45682/41/B/00/5
Γ.Ε.ΜΗ.: 19335028000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Δημιουργήθηκε
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α,Ε,
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45682/41/B/00/5 - Γ.Ε.ΜΗ. 19335028000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.008,073.008,070,003.008,073.008,070,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.906,2514.906,230,0214.906,2514.906,230,02
17.914,3217.914,300,0217.914,3217.914,300,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας458,83442,8815,95458,83442,8815,95
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.073,271.684,06389,212.073,271.605,23468,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός987.802,29931.755,3556.046,94987.802,29913.142,4474.659,85
5. Μεταφορικά Μέσα176.911,52172.705,604.205,92176.911,52170.150,306.761,22
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός15.227,3014.833,56393,7415.024,0514.633,07390,98
1.182.014,381.120.978,5761.035,811.181.811,131.099.531,0482.280,09
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.182.473,211.121.421,4561.051,761.182.269,961.099.973,9282.296,04
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)61.051,7682.296,04
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1.489.446,191.471.412,83
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων41.825,442.027,99
1.531.271,631.473.440,82
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες11.912,8686.710,16
Μείον: Προβλέψεις0,0011.912,860,0086.710,16
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,000,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου173.632,84173.632,84
11. Χρεώστες διάφοροι27.146,3122.342,32
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων99.294,5299.294,52
311.986,53381.979,84
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.819,086.187,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.023,93341,33
5.843,016.529,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.849.101,171.861.949,86
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 21.081,00 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο618.516,54618.516,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.383,822.383,82
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων148,17148,17
2.531,992.531,99
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-125.514,92-133.387,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)495.533,61487.661,18
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές14.129,70
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)844.399,71844.399,71
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων246.164,53237.284,58
4. Προκαταβολές πελατών287.360,55335.435,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη16.150,47125,32
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.630,0412.345,63
11. Πιστωτές διάφοροι16.914,0412.864,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.414.619,341.456.584,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.910.152,951.944.245,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.910.152,951.944.245,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)301.124,90221.292,40
Μείον: Κόστος πωλήσεων204.143,59171.762,64
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως96.981,3149.529,76
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10.506,376.072,35
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως31.519,1142.025,4818.217,0324.289,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.955,8325.240,38
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα28.359,81-28.359,8125.288,10-25.288,10
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως26.596,02-47,72
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων3.163,983.163,980,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26,481.434,18
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων15.856,1015.882,58-12.718,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)13.877,42-1.481,90
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων21.447,5223.449,49
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος21.447,520,0023.449,490,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων13.877,42-1.481,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012 χρήσεως 2011
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως13.877,42-1.481,90
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-133.387,35-131.905,45
-119.509,93-133.387,35
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.004,99
Ζημίες εις νέο-125.514,92-133.387,35
ΣΑΓΙΑΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σωτήριος Σατρατζέμης
ΑΕ 292073/07
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Σατρατζέμης
ΑΕ 272017/08
Ο Οικονομικός Σύμβουλος
Αντώνιος Πολυχρόνης
Σ 247199/96

Tags: , , , , ,