099626440

MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 45682/41/B/00/5
Γ.Ε.ΜΗ.: 19335028000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45682/41/B/00/5 - Γ.Ε.ΜΗ. 19335028000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.008,073.008,070,003.008,073.008,070,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.908,2514.908,230,0214.908,2514.908,230,02
17.916,3217.916,300,0217.916,3217.916,300,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας458,83442,8815,95458,83442,8815,95
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.073,271.734,53338,742.073,271.684,06389,21
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός993.526,60945.086,5448.440,06987.802,29931.755,3556.046,94
5. Μεταφορικά Μέσα176.911,52174.306,602.604,92176.911,52172.705,604.205,92
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός15.227,3014.891,22336,0815.227,3014.833,56393,74
1.187.738,691.136.018,8951.719,801.182.014,381.120.978,5761.035,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.188.197,521.136.461,7751.735,751.182.473,211.121.421,4561.051,76
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)51.735,7561.051,76
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη1.500.419,451.489.446,19
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.121.703,80
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων2.027,9941.825,44
1.624.151,241.531.271,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες11.912,86
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου176.001,84173.632,84
11. Χρεώστες διάφοροι59.288,1227.146,31
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων99.294,5299.294,52
334.584,48311.986,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.032,974.819,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας656,241.023,93
4.689,215.843,01
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.963.424,931.849.101,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 21081 μετοχές των 29,34 ευρώ)
1. Καταβλημένο618.516,54618.516,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.383,822.383,82
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων148,17148,17
2.531,992.531,99
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-57.388,77
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-125.514,92-125.514,92
-182.903,69-125.514,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)438.144,84495.533,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές129.889,76
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)844.399,71844.399,71
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων238.783,57246.164,53
4. Προκαταβολές πελατών341.002,98287.360,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.786,7316.150,47
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί5.693,643.630,04
11. Πιστωτές διάφοροι10.459,4716.914,04
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.577.015,861.414.619,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)2.015.160,701.910.152,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)2.015.160,701.910.152,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)163.814,98301.124,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων148.817,65204.143,59
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως14.997,3396.981,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.144,6510.506,37
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως33.433,9644.578,6131.519,1142.025,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-29.581,2854.955,83
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα26.621,95-26.621,9528.359,81-28.359,81
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-56.203,2326.596,02
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα10,37
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη243,25
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων3.163,983.163,98
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα960,2726,48
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες2,25
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων476,641.439,16-1.185,5415.856,1015.882,58-12.718,60
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-57.388,7713.877,42
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων12.244,5821.447,52
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος12.244,580,0021.447,520,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-57.388,7713.877,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-57.388,7713.877,42
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-125.514,92-133.387,35
-182.903,69-119.509,93
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος6.004,99
Ζημίες εις νέο-182.903,69-125.514,92
ΣΑΓΙΑΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σωτήριος Σατρατζέμης
ΑΕ 292073/07
Ο Δ/νων Σύμβουλος
Γεώργιος Σατρατζέμης
ΑΕ 272017/08
Ο Οικονομικός Σύμβουλος
Αντώνιος Πολυχρόνης
Σ 247199/96

Tags: , , , ,