998282505

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΕΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65398/01/B/08/85
Γ.Ε.ΜΗ.: 008073501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65398/01/B/08/85 - Γ.Ε.ΜΗ. 008073501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.120,2711.120,270,0011.120,2711.120,270,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως24.526,2619.207,895.318,3718.879,9018.879,900,00
35.646,5330.328,165.318,3730.000,1730.000,170,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα381.893,17381.893,17347.836,61347.836,61
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.457,181.457,150,031.457,181.457,150,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)383.350,351.457,15381.893,20349.293,791.457,15347.836,64
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις33.330,0033.330,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)415.223,20381.166,64
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα9.005,64
ΙΙ. Απαιτήσεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου104.000,00160.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι7.383,498.064,02
111.383,49168.064,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.056,2458,95
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας561,5411.147,21
1.617,7811.206,16
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)122.006,91179.270,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-10.646,75-19.128,98
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-66.279,27-47.150,29
-76.926,02-66.279,27
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων22.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)523.073,98555.720,73
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)13.500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,0097,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.563,301.042,20
11. Πιστωτές διάφοροι4.351,203.576,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)19.474,504.716,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)542.548,48560.436,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)542.548,48560.436,82
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: Κόστος πωλήσεων7595,34
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.595,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας10648,1910.648,1911557,8411.557,84
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.648,19-19.153,18
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1,4424,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.646,75-19.128,98
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-10.646,75-19.128,98
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων327.992484.80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος327.990,002484.800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-10.646,75-19.128,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-10.646,75-19.128,98
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-66.279,27-47.150,29
-76.926,02-66.279,27
Ζημίες εις νέο-76.926,02-66.279,27
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 137347
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 083207 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 82867

Tags: , , , ,