998922642

NETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 60417/01/Β/06/63(2008)
Γ.Ε.ΜΗ.: 006849701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
NETCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60417/01/Β/06/63(2008) - Γ.Ε.ΜΗ. 006849701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.243,824.243,820,004.243,824.243,820,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως133.817,66127.962,595.855,07129.488,24125.700,253.787,99
138.061,48132.206,415.855,07133.732,06129.944,073.787,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα729.120,00729.120,00729.120,00729.120,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα467.974,78131.088,37336.886,41467.974,78112.369,38355.605,40
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.197.094,78131.088,371.066.006,411.197.094,78112.369,381.084.725,40
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις640.928,00640.928,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις400,00400,00
641.328,00641.328,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.707.334,411.726.053,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.072,8010.136,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου20.000,0040.000,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση393.583,50
11. Χρεώστες διάφοροι4.317,0414.300,14
28.389,84458.019,64
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο784,665.385,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.279,7226.673,30
2.064,3832.059,06
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)30.454,22490.078,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.728.803,051.335.219,55
2. Οφειλόμενο 393.583,50
1.728.803,051.728.803,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-105.788,74-243.764,35
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-566.476,67-322.712,32
-672.265,41-566.476,67
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων413.266,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)1.056.537,641.575.592,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών553.063,32605.571,97
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις2.000,00250,00
555.063,32605.821,97
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)42.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη558,00516,29
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί601,34984,83
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση52.529,784.232,82
11. Πιστωτές διάφοροι36.353,6232.771,80
132.042,7438.505,74
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)687.106,06644.327,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.743.643,702.219.920,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.743.643,702.219.920,09
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.500,001.330,65
ΣΥΝΟΛΟ6.500,001.330,65
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας59.833,7783.881,41
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-53.333,77-82.550,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5,016.215,35
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα42.459,98-42.454,9739.109,18-32.893,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-95.788,74-115.444,59
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα165,68
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες10.000,0010.000,00-10.000,00128.154,08128.319,76-128.319,76
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-105.788,74-243.764,35
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων20.981,3326.460,39
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος20.981,330,0026.460,390,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-105.788,74-243.764,35
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-105.788,74-243.764,35
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-566.476,67-682.501,73
(+): Αποθεματικά προς διάθεση-54.251,04
-672.265,41-980.517,12
Ζημίες εις νέο-672.265,41-980.517,12
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 137347
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 083207 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 82867

Tags: , , , ,