067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

Γ.Ε.ΜΗ.: ΑΦΜ 067237986

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΑΜΟΦΛΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. ΑΦΜ 067237986
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.341,009.594,64125.746,36135.341,009.594,64125.746,36
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.668,82190,271.478,551.268,49190,271.078,22
5. Μεταφορικά Μέσα48.520,0020.725,0027.795,0039.500,003.525,0035.975,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.929,551.803,6222.125,9323.929,551.803,6222.125,93
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)209.459,3732.313,53177.145,84200.039,0415.113,53184.925,51
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)177.145,84184.925,51
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.000,002.367,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.222,811.218,79
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)4.222,813.586,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο16.000,0016.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο16.271,01
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-16.619,03-1.150,52
-348,02-1.150,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)15.651,9814.849,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών132.731,88133.031,88
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές334,49324,47
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.882,571.291,99
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.056,721.014,24
11. Πιστωτές διάφοροι27.711,0138.000,00
32.984,7940.630,70
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)165.716,67173.662,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)181.368,65188.512,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)181.368,65188.512,06
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)30.423,7223.552,70
Μείον: Κόστος πωλήσεων680,006.472,89
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως29.743,7217.079,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας19.859,2624.174,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.884,46-7.094,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.884,46-7.094,34
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα3.840,40
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες8.800,008.800,00-8.800,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)1.084,46-10.934,74
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων1.084,46-10.934,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως1.084,46-10.934,74
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.150,529.784,22
-66,06-1.150,52
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος281,96
Ζημίες εις νέο-348,02-1.150,52
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 508812Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,