094440724

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42915/01ΔΤ/Β/99/33
Γ.Ε.ΜΗ.: 85163602000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42915/01ΔΤ/Β/99/33 - Γ.Ε.ΜΗ. 85163602000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα292.872,0014.643,60278.228,40292.872,0014.643,60278.228,40
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός367.322,87297.418,8669.904,01367.322,87297.418,8669.904,01
5. Μεταφορικά Μέσα42.939,9842.939,950,0342.939,9842.939,950,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός59.075,0657.801,181.273,8858.327,1057.801,18525,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)787.209,91412.803,59374.406,32786.461,95412.803,59373.658,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)374.406,32373.658,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα264.479,63269.681,57
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες16.697,4012.984,50
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)2.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι2.076,11993,95
18.773,5116.478,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.857,408.436,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας229,73325,67
4.087,138.761,77
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)287.340,27294.921,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 18.000,00 μετοχές των 29,70 ευρώ)
1. Καταβλημένο534.600,00534.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων351,62351,62
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό9.918,119.483,22
3. Ειδικά αποθεματικά158,08158,08
10.076,199.641,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο8.600,006.960,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)553.627,81551.552,92
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις576,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών15.598,5620.736,47
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές36.519,0235.377,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη123,13796,71
10. Μερίσματα πληρωτέα55.878,0755.378,07
11. Πιστωτές διάφοροι3.500,00
92.520,2295.052,76
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)108.118,78115.789,23
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα662,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)661.746,59668.580,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)661.746,59668.580,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)27.172,5654.538,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων31.099,7949.589,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.927,234.949,39
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.500,003.600,00
ΣΥΝΟΛΟ-2.427,238.549,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.800,0012.815,10
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.095,277.895,2729.902,1842.717,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.322,50-34.167,89
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα8,2014,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-10.314,30-34.153,43
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα13.286,0013.286,0039.299,8839.299,88
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα18,8218,8213.267,1831,5031,5039.268,38
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.952,885.114,95
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων27.523,60
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος27.523,600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.952,885.114,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.952,885.114,95
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.6.960,003.660,00
9.912,888.774,95
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος877,991.690,59
Κέρδη προς διάθεση9.034,897.084,36
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό434,89124,36
2. Πρώτο μέρισμα0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο8.600,006.960,00
9.034,897.084,36
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ AK578149
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΜΙΩΤΗ
ΑΔΤ Τ975396
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399/ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,