998121630

ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 019293531000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΘΕΤΤΑΛΙΣ ΙΜΕ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 019293531000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο412,20412,20
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔIV)412,20412,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο352,20352,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ)352,20352,20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη60,0060,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)60,0060,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)412,20412,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)412,20412,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)236.287,51179.688,67
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως236.287,51179.688,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.200,001.200,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως309,961.509,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως234.777,55178.488,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως234.777,55178.488,67
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.234.777,55178.488,67
234.777,55178.488,67
Κέρδη προς διάθεση234.777,55178.488,67
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ Ε. ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ
ΑΑ 851183Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ
ΑΑ 392698

Tags: , , , ,