800413380

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΨΙΜΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΠΕΡΕΣΙΩΝ ΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 121038901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
TRUST CORPORATION HELLAS M.AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 121038901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.039,720,001.039,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες144,00
11. Χρεώστες διάφοροι60.233,45
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.582,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)65.959,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-4.849,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)55.150,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.581,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη248,00
11. Πιστωτές διάφοροι5.019,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)11.848,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Δ)66.999,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)66.999,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)5.400,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.400,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.622,36
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.627,2410.249,60
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.849,60
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.849,60
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.849,60
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.849,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.849,60
Ζημίες εις νέο-4.849,60
ΑΘΗΝΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 617558
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΙΜΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ 069305
Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΔΑΝΑΗ Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΑΔΤ Κ 010691

Tags: , , ,