999507470

ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 54589/01/B/03/329
Γ.Ε.ΜΗ.: 5278601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΤΣΑΛΛΕΝΤΖΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54589/01/B/03/329 - Γ.Ε.ΜΗ. 5278601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως157.605,90157.605,900,00157.605,90157.605,900,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.495,581.495,580,001.495,581.495,580,00
159.101,48159.101,480,00159.101,48159.101,480,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.508.542,081.508.542,081.508.542,081.508.542,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα564.218,87278.369,18285.849,69564.218,87255.800,43308.418,44
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.872,008.122,30749,708.872,007.235,101.636,90
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.081.632,95286.491,481.795.141,472.081.632,95263.035,531.818.597,42
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.795.141,471.818.597,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι3.620,66120,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.465,571.860,87
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας26.046,8697.932,31
27.512,4399.793,18
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)31.133,0999.913,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 185.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.850.000,001.850.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων214.423,10214.423,10
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-244348,54-152911,84
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV)1.820.074,561.911.511,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις60006000
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές800
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη200200
200,001.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.200,007.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.826.274,561.918.511,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.826.274,561.918.511,26
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)42.500,0046.500,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων133.436,7072.732,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-90.936,70-26.232,01
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-90.936,70-26.232,01
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα76,34
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-90.936,70-26.155,67
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-90.936,70-26.155,67
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων23.455,9528.762,60
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος23.455,950,0028.762,600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-90.936,70-26.155,67
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-90.936,70-26.155,67
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-152.911,84-126.756,17
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-500,00
-244.348,54-152.911,84
Ζημίες εις νέο-244.348,54-152.911,84
ΑΘΗΝΑ, 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 595012
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΑΔΤ Χ 566589
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΨΙΑΥΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 534263 ΑΡ .ΑΔ. 14673 Γ ΕΙΔΙΚΗ

Tags: , , , ,