095632904

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές

Γ.Ε.ΜΗ.: 2532501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 2532501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.532,391.527,245,151.532,391.527,245,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)586,94583,923,02586,94583,923,02
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.027,151.000,4126,741.027,151.000,4126,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός21.040,2220.979,3560,8721.040,2220.979,3560,87
22.067,3721.979,7687,6122.067,3721.979,7687,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)22.654,3122.563,6890,6322.654,3122.563,6890,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις195.000,00190.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)195.090,63190.090,63
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες11.175,0021.615,76
11. Χρεώστες διάφοροι40.543,2340.000,00
51.718,2361.615,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο18.110,902.036,08
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)69.829,1363.651,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.608,2217.608,22
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό2.167,852.167,85
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.070,98
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-6.351,53
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-3.792,24
-6.351,53-1.721,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)13.424,5418.054,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών195.000,00190.000,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές182,100,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων3.860,150,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14.253,0210.640,18
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί38.205,1035.052,63
56.500,3745.692,81
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)251.500,37235.692,81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)264.924,91253.747,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)264.924,91253.747,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)40.114,6161.194,39
Μείον: Κόστος πωλήσεων31.908,4033.988,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.206,2127.206,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.082,766.907,24
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως8.583,2012.665,9616.903,9023.811,14
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.459,753.395,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.459,753.395,18
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.620,302.620,300,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.111,782.111,78508,52536,16536,16-536,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.951,232.859,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,002.300,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,002.300,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.951,232.859,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.951,232.859,02
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος679,04
Ζημίες εις νέο-3.951,232.179,98
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό109,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.070,98
2.179,98
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: ΑΗ039544 Α.Μ.Α 0003687

Tags: , , , ,