999724567

ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 4885901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 4885901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.125,401.125,400,001.125,401.125,400,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως24.775,3720.950,373.825,0020.775,3720.775,370,00
25.900,7722.075,773.825,0021.900,7721.900,770,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός259.490,40253.466,756.023,65261.658,88248.851,1112.807,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)259.490,40253.466,756.023,65261.658,88248.851,1112.807,77
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις6.790,666.790,66
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)12.814,3119.598,43
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα97.922,7796.115,16
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων14.444,3419.200,72
112.367,11115.315,88
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες219.942,02248.797,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου16.579,763.210,70
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)42.840,0042.840,00
11. Χρεώστες διάφοροι5.014,7021.003,26
284.376,48315.851,66
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές3.300,633.560,77
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις1.059,63-1.059,63
2.241,003.560,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο165,923,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας26.496,3579.803,17
26.662,2779.806,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)425.646,86514.534,52
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων30.203,22150,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα275.000,00275.000,00
305.203,22275.150,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό40.000,0040.000,00
4. Έκτακτα αποθεματικά321.500,00321.500,00
361.500,00361.500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-37.193,39-81.930,30
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-189.265,97-107.335,67
-226.459,36-189.265,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)195.040,64232.234,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές63.247,7358.298,69
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.586,075.375,16
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων292.999,13309.547,33
4. Προκαταβολές πελατών4.000,004.002,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.118,268.497,65
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.804,673.571,15
11. Πιστωτές διάφοροι181.876,86186.406,83
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)551.632,72575.698,81
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα816,031.350,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)747.489,39809.282,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών21.934,9244.364,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)747.489,39809.282,95
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών21.934,9244.364,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)335.554,54446.251,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων242.400,61345.423,01
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως93.153,93100.828,44
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως15.706,169.656,50
ΣΥΝΟΛΟ108.860,09110.484,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.919,0777.372,86
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως72.565,05110.484,12151.185,77228.558,63
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.624,03-118.073,69
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα185,57281,65
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα30.134,52-29.948,9531.602,50-31.320,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-31.572,98-149.394,54
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.536,6551.236,97
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,001.536,6521.244,4772.481,44
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα7.157,067.157,06-5.620,415.017,205.017,2067.464,24
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-37.193,39-81.930,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων6.959,1234.396,96
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος6.959,120,0034.396,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-37.193,39-81.930,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-37.193,39-81.930,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-189.265,97-107.335,67
-226.459,36-189.265,97
Ζημίες εις νέο-226.459,36-189.265,97
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΙΟΥΚΑ
ΑΔΤ:Φ094332/2014Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010 ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ:A725

Tags: , , , ,