094415149

ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42053/25/Β/99/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366939000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42053/25/Β/99/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366939000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.440,297.440,290,007.440,297.440,290,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως93.813,8279.198,0414.615,7875.544,0975.544,090,00
101.254,1186.638,3314.615,7882.984,3882.984,380,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα980.091,20980.091,20980.091,20980.091,20
3. Κτίρια και τεχνικά έργα334.721,50148.695,03186.026,47334.721,50133.222,48201.499,02
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός137.595,89129.346,318.249,58152.393,26142.338,1810.055,08
5. Μεταφορικά Μέσα28.250,7528.250,660,09178.369,04131.368,8647.000,18
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός29.864,6528.074,061.790,5929.864,6527.057,602.807,05
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές10.053,5910.053,5910.053,5910.053,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.520.577,58334.366,061.186.211,521.685.493,24433.987,121.251.506,12
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.774,603.774,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.189.986,121.255.280,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα31.265,7831.265,78
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.248,041.248,04
32.513,8232.513,82
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες59.738,4059.645,43
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση3.057,003.057,00
11. Χρεώστες διάφοροι32.535,0538.427,32
95.330,45101.129,75
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο191,88520,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.352,654.593,36
1.544,535.113,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)129.388,80138.756,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.000,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.702.300,001.702.300,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-22.699,95-105.362,50
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-457.683,58-352.321,08
-480.383,53-457.683,58
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.221.916,471.244.616,42
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές87.004,8786.799,12
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη22.224,3224.122,13
11. Πιστωτές διάφοροι2.845,0438.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)112.074,23149.421,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.333.990,701.394.037,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.333.990,701.394.037,67
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως41.616,8641.616,86
ΣΥΝΟΛΟ41.616,8641.616,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας56.977,80103.954,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.360,94-62.337,42
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.360,94-62.337,42
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα36.972,3336.972,33
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα10.103,7810.103,7826.868,557.590,297.590,29-7.590,29
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.507,61-69.927,71
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων34.207,5635.434,79
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-22.699,95-105.362,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-22.699,95-105.362,50
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-457.683,58-352.321,08
-480.383,53-457.683,58
Ζημίες εις νέο-480.383,53-457.683,58
ΣΠΑΡΤΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ ΑΒ800723
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ249607
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Tags: , , , ,