094415137

ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41323/25/B/98/08
Γ.Ε.ΜΗ.: 18366839000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΧΛΟΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41323/25/B/98/08 - Γ.Ε.ΜΗ. 18366839000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως476.610,03476.610,030,00476.610,03476.610,030,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός74.303,8562.395,4711.908,3874.069,8556.293,9917.775,86
5. Μεταφορικά Μέσα66.276,1260.976,935.299,1966.276,1257.439,358.836,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός262.845,93262.290,16555,77262.845,93261.853,18992,75
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)403.425,90385.662,5617.763,34403.191,90375.586,5227.605,38
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.560.588,951.560.588,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.578.352,291.588.194,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα39.183,0058.333,00
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα802.968,87941.881,93
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.46.360,5230.683,90
888.512,391.030.898,83
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες95.396,50138.289,53
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου5.600,0010.400,00
11. Χρεώστες διάφοροι53.618,09198.219,22
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων10.509,3710.509,37
165.123,96357.418,12
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές287.999,07287.999,07
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.144,473.871,77
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας52.898,2622.597,91
61.042,7326.469,68
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)1.402.678,151.702.785,70
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων187.643,69386.409,54
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 799.150,00 μετοχές των 2,93 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.341.509,502.341.509,50
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά1,191,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-570.526,31-540.632,25
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-1.483.700,46-943.068,21
-2.054.226,77-1.483.700,46
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)287.283,92857.810,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.377.286,201.319.642,85
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.494.425,471.448.377,70
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.133,0245.496,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.017,352.534,25
11. Πιστωτές διάφοροι3.528,173.528,17
1.504.104,011.499.936,49
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)2.881.390,212.819.579,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.168.674,133.677.389,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.168.674,133.677.389,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)357.641,23463.773,91
Μείον: Κόστος πωλήσεων551.124,52448.637,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-193.483,2915.136,19
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.524,001.386,01
ΣΥΝΟΛΟ-183.959,2916.522,20
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας114.724,08113.011,67
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως172.086,12286.810,20169.517,50282.529,17
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-470.769,49-266.006,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα57.625,93-57.625,93250.499,77-250.499,77
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-528.395,42-516.506,74
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα9,459,45650,29650,29
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα32.064,3032.064,30-32.054,857.385,967.385,96-6.735,67
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-560.450,27-523.242,38
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.076,0417.389,83
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-570.526,31-540.632,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-570.526,31-540.632,21
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-1.483.700,46-943.068,21
-2.054.226,77-1.483.700,42
Ζημίες εις νέο-2.054.226,77-1.483.700,42
ΣΠΑΡΤΗ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΔΤ ΑΒ800723
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ249607
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


Tags: , , , ,