094294519

ΑΦΟΙ ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22640/92/Β90/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 33184233000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΦΟΙ ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 23 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22640/92/Β90/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 33184233000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.660,097.660,080,017.660,097.660,080,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως14.324,4512.806,611.517,8414.324,4512.409,441.915,01
21.984,5420.466,691.517,8521.984,5420.069,521.915,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα700.179,42700.179,42700.179,42700.179,42
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.485.503,581.483.351,492.152,091.485.503,581.483.210,372.293,21
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός264.260,23237.774,1526.486,08264.421,23227.915,3436.505,89
5. Μεταφορικά Μέσα43.330,5243.331,08-0,5643.330,5243.331,08-0,56
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός131.762,07131.637,40124,67131.442,64131.251,99190,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.625.035,821.896.094,12728.941,702.624.877,391.885.708,78739.168,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)728.941,70739.168,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.906.683,572.907.092,77
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες100.476,65131.530,46
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες6.285,336.285,33
11. Χρεώστες διάφοροι4.033,984.033,98
110.795,96141.849,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.252,8518.108,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας350,75350,75
5.603,6018.458,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)3.023.083,133.067.401,49
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.384,273.384,27
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 77.700,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.280.495,002.280.495,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων501.274,73501.274,73
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5.659,605.659,60
4. Έκτακτα αποθεματικά7.971,577.971,57
13.631,1713.631,17
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-55.106,16-101.285,36
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-155.090,82-53.805,46
-210.196,98-155.090,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)2.585.203,922.640.310,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές926.168,28919.811,99
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.885,362.885,36
4. Προκαταβολές πελατών158.558,11158.558,11
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη30.735,0732.171,48
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί10.450,5214.929,68
11. Πιστωτές διάφοροι42.925,6943.202,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.171.723,031.171.559,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)3.756.926,953.811.869,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)3.756.926,953.811.869,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)146.083,15216.227,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων102.258,21174.936,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως43.824,9441.290,94
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας69.720,65100.243,85
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως26.466,5696.187,2140.853,03141.096,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-52.362,27-99.805,94
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα76,56-76,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-52.362,27-99.882,50
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.943,891.943,89-1.943,89602,86602,86-602,86
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-54.306,16-100.485,36
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων10.943,5110.943,51
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος10.943,510,0010.943,510,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-54.306,16-100.485,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-54.306,16-100.485,36
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-155.090,82-53.805,46
-209.396,98-154.290,82
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι800,00800,00
Ζημίες εις νέο-210.196,98-155.090,82
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 294816
ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 295680
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΜΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 827122

Tags: , , , ,