800495590

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΟΛΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική

Γ.Ε.ΜΗ.: 125623501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (29 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (29 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 125623501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός93.823,289.382,3484.440,94
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.138,112.313,8020.824,31
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)116.961,3911.696,14105.265,25
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)109.665,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι70.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.718,10
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας941,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)72.659,35
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο30.000,00
2. Οφειλόμενο 70.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-78.726,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)21.273,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.036,98
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)43.210,42
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη358,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί658,10
11. Πιστωτές διάφοροι115.787,26
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)161.050,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)182.324,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)182.324,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (29.5.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)46.255,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων12,91
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως46.242,09
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας124.593,40
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-78.351,31
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-78.351,31
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα374,85374,85-374,85
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-78.726,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων11.696,14
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος11.696,140,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-78.726,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-78.726,16
Ζημίες εις νέο-78.726,16
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΔΑΤ ΑΒ308440Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΔΤ ΑΜ025570

Tags: , , , ,