099324671

ALGI MODA FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 3323401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ALGI MODA FASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 3323401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.797,861.797,860,001.797,861.797,860,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός5.541,563.573,031.968,535.159,453.573,031.586,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.541,563.573,031.968,535.159,453.573,031.586,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.916,365.916,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)7.884,897.502,78
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα51.395,0050.325,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι4.971,242.458,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.593,583.064,85
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας403,23431,39
2.996,813.496,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)59.363,0556.279,74
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.775,961.775,96
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-35.046,01-30.312,17
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-613.006,20-582.694,03
-648.052,21-613.006,20
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-628.276,25-593.230,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές166.033,74159.663,86
2. Γραμμάτια πληρωτέα58.090,7057.691,64
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)36.255,0036.255,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων135.127,96136.463,07
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη23.709,3233.131,72
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί158,18158,18
11. Πιστωτές διάφοροι276.149,29233.649,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)695.524,19657.012,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)67.247,9463.782,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)67.247,9463.782,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)85.139,2590.578,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων77.571,4365.645,44
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.567,8224.933,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.635,737.906,09
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως29.587,6735.223,4041.506,9649.413,05
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-27.655,58-24.479,98
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,06
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.180,48-5.180,483.570,07-3.570,01
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-32.836,06-28.049,99
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.209,952.209,95-2.209,952.262,182.262,18-2.262,18
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-35.046,01-30.312,17
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-35.046,01-30.312,17
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-35.046,01-30.312,17
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-613.006,20-582.694,03
-648.052,21-613.006,20
Ζημίες εις νέο-648.052,21-613.006,20
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Tags: , , , ,