800467960

ALTRONIC DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΓ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 124111601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ALTRONIC DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 124111601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.138,802.138,720,08
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.880,095.901,261.978,83
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.880,095.901,261.978,83
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις660,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.638,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα8.393,09
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες-25.229,91
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.890,50
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως34.905,85
11. Χρεώστες διάφοροι22.805,61
35.372,05
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο184.734,74
2. Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα66.766,46
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)295.266,34
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό10.018,42
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο190.349,88
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)204.868,30
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.193,64
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη90.032,92
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί914,69
11. Πιστωτές διάφοροι-104,30
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)93.036,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)297.905,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)297.905,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (7.2.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)539.527,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων170.109,17
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως369.418,75
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας77.752,20
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως19.438,0697.190,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως272.228,49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.234,22-1.229,03
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως270.999,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα25,4725,47
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα21,3021,304,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)271.003,63
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων271.003,63
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως271.003,63
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος70.635,33
Κέρδη προς διάθεση200.368,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό10.018,42
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο190.349,88
200.368,30
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΙ552359ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,