095185050

ΑΜΟΙΝ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 000472301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΑΜΟΙΝ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ & ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΟΙΚΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 34 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 000472301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα133.780,400,00133.780,40133.780,400,00133.780,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα223.970,6785.108,73138.861,94223.970,6776.149,90147.820,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)357.751,0785.108,73272.642,34357.751,0776.149,90281.601,17
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)272.642,34281.601,17
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι32.115,6229.407,44
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα4.530,004.440,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21.618,3423.197,34
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)58.263,9657.044,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 8.340,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο250.200,00250.200,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων300,00201,85
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων109.871,18109.871,18
110.171,18110.073,03
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό423,51423,51
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-151.241,09-148.819,79
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων116.705,06116.705,06
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)326.258,66328.581,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.690,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.647,646.374,14
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.647,6410.064,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)330.906,30338.645,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)330.906,30338.645,95
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)15.000,007.200,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων10.807,278.958,83
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.192,73-1.758,83
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.636,876.106,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.444,14-7.864,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.444,14-7.864,87
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα977,16977,16-977,161.049,581.049,58-1.049,58
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.421,30-8.914,45
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.958,83
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.958,830,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.421,30-8.914,45
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.421,30-8.914,45
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-148.819,79-139.905,34
-151.241,09-148.819,79
Ζημίες εις νέο-151.241,09-148.819,79
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,