800369179

AVANTI ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 118705601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
AVANTI ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 118705601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός10.042,103.310,636.731,47
5. Μεταφορικά Μέσα14.000,00350,0013.650,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός6.065,416.065,220,195.464,605.464,420,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)20.065,416.415,2213.650,1915.506,708.775,056.731,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)13.650,196.731,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες157.853,67166.056,82
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου251.536,12200.539,72
11. Χρεώστες διάφοροι6.096,404.699,04
415.486,19371.295,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο78.276,55133.248,92
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας92.686,860,00
170.963,41133.248,92
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)586.449,60504.544,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο9.000,009.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.000,003.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο5.199,0118.337,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)17.199,0130.337,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές179.249,56129.299,63
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)332.790,62304.082,27
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη19.936,3017.556,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί824,30
10. Μερίσματα πληρωτέα50.100,0030.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)582.900,78480.938,34
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)600.099,79511.276,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)600.099,79511.276,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.356.013,563.196.723,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.255.102,693.120.886,47
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως100.910,8775.837,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας44.631,7133.365,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως3.025,1947.656,901.541,1134.906,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως53.253,9740.930,25
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα286,96-286,960,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως52.967,0140.930,25
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη235,20235,20235,200,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)53.202,2140.930,25
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.417,472.640,50
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.417,470,002.640,500,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων53.202,2140.930,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως53.202,2140.930,25
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.18.337,8121.047,40
71.540,0261.977,65
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος16.241,0111.747,60
Κέρδη προς διάθεση55.299,0150.230,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.892,24
2. Πρώτο μέρισμα50.100,0030.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.199,0118.337,81
55.299,0150.230,05
ΣΤΑΜΑΤΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΦΜ:133440603ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΦΜ:133427863
ΣΤΑΜΑΤΑ,01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Tags: , , , ,