998970930

CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63580/92/B/07/10
Γ.Ε.ΜΗ.: 123699433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
CORFU MARIS AE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63580/92/B/07/10 - Γ.Ε.ΜΗ. 123699433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.040,332.040,310,022.040,332.040,310,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα782.328,53243.536,52538.792,01782.328,53212.742,25569.586,28
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός13.500,0013.237,48262,5213.500,0013.037,48462,52
5. Μεταφορικά Μέσα23.000,002.975,0020.025,0023.000,00675,0022.325,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός210.463,14182.569,6827.893,46187.292,90180.571,096.721,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.279.291,67442.318,68836.972,991.256.121,43407.025,82849.095,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)836.972,99849.095,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.3.280,702.040,90
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες463.711,07519.974,78
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες123.180,00
Μείον: Προβλέψεις123.180,000,00
11. Χρεώστες διάφοροι977.969,67995.239,93
1.441.680,741.515.214,71
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο783.749,57565.732,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας24.465,0777,74
808.214,64565.809,81
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.253.176,082.083.065,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 58.028,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.740.840,001.740.840,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-68.597,85-75.189,26
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.672.242,151.665.650,74
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών1.077.426,731.014.088,84
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων101.395,5588.480,38
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη102.271,7371.436,94
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί106.283,7189.885,15
11. Πιστωτές διάφοροι30.529,222.619,00
340.480,21252.421,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.417.906,941.266.510,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)3.090.149,092.932.161,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)3.090.149,092.932.161,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)691.055,60339.698,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων636.238,57176.618,52
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.817,03163.080,35
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως43.875,00
ΣΥΝΟΛΟ98.692,03163.080,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.458,9114.669,80
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως569,107.028,01813,8215.483,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.664,02147.596,73
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα84,96167,34
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα77.888,49-77.803,5377.719,47-77.552,13
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.860,4970.044,60
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.374,821.374,82-1.374,825.537,985.537,98-5.537,98
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)12.485,6764.506,62
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.292,8632.461,17
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος35.292,860,0032.461,170,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων12.485,6764.506,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως12.485,6764.506,62
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-75.189,26-119.664,24
-62.703,59-55.157,62
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.894,2620.031,64
Ζημίες εις νέο-68.597,85-75.189,26
ΚΕΡΚΥΡΑ, 3 ΜΑΪΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ777890
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΔΤ Ρ 354916
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940

Tags: , , , ,