067237986

ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πληροφορική-Υπολογιστές

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΔΑΜΟΦΛΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 13 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις500,84500,84
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα135.341,009.594,64125.746,36135.341,009.594,64125.746,36
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.668,82190,271.478,551.668,82190,271.478,55
5. Μεταφορικά Μέσα39.140,003.525,0035.615,0048.520,0020.725,0027.795,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός24.129,881.803,6222.326,2623.929,551.803,6222.125,93
200.279,7015.113,53185.166,17209.459,3732.313,53177.145,84
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)200.780,5415.113,53185.667,01209.459,3732.313,53177.145,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)185.667,01177.145,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.000,001.000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο776,453.222,81
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)1.776,454.222,81
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο16.000,0016.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο16.271,0116.271,01
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-5.864,08-16.619,03
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-16.619,03
-6.212,10-348,02
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)9.787,9015.651,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών131.631,88132.731,88
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές8.289,71334,49
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.973,763.882,57
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.926,721.056,72
11. Πιστωτές διάφοροι31.833,4927.711,01
46.023,6832.984,79
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)177.655,56165.716,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)187.443,46181.368,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)187.443,46181.368,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)30.306,0030.423,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων680,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.306,0029.743,72
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.871,2319.859,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.565,239.884,46
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.565,239.884,46
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα38,85
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες8.800,008.800,00-8.800,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.604,081.084,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.604,081.084,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.604,081.084,46
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-348,02-1.150,52
-4.952,10-66,06
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος281,96
Ζημίες εις νέο-4.952,10-348,02
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 508812Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Κ. ΔΑΜΟΦΛΙ
Α.Δ.Τ. ΑΜ 025570 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0019937

Tags: , , , ,