999873155

ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΤΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιστημονικές - Τεχνικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 6153101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΝΔΟΙΣΑΣΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 9 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 6153101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.405,821.400,825,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα7.300,00730,006.570,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.743,087.591,27151,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)15.043,088.321,276.721,81
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)6.721,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι24.514,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο45.001,37
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας90.714,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)160.230,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο18.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.062,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο55.249,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)99.311,87
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Προκαταβολές πελατών23.708,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη42.967,70
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί968,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)67.644,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)166.956,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)166.956,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)97.144,42
Μείον: Κόστος πωλήσεων12.520,30
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως84.624,12
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας16.693,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως12.520,3229.214,04
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως55.410,08
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα80,00-80,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως55.330,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΙΣΣΙΩΤΗΣ
ΑΕ011757ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
LOGICA ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ


Tags: , , , ,