800553585

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Επιστημονικές - Τεχνικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 129033654000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 129033654000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως140,72140,720,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως820,00334,17485,83
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,0018,67681,33
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.147,951.999,7420.148,21
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)22.847,952.018,4120.829,54
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις805,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)21.634,54
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων2.500,00
11. Χρεώστες διάφοροι985,38
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων367,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο396,80
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.643,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)13.892,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων116,60
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 30.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο384,71
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)30.404,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές47,35
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη770,17
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.021,63
11. Πιστωτές διάφοροι885,57
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)5.724,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)36.129,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών2.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)36.129,68
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών2.500,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (12.2.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)150.473,49
Μείον: Κόστος πωλήσεων23.210,35
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως127.263,14
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως88,39
ΣΥΝΟΛΟ127.351,53
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας16.456,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως110.132,90126.589,58
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως761,95
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα173,75-173,75
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως588,20
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,201,20
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα42,1542,15-40,95
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)547,25
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων547,25
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως547,25
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος142,29
Κέρδη προς διάθεση404,96
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό20,25
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο384,71
404,96
ΛΑΜΙΑ, 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΛ. Χ. ΖΗΣΙΜΟΣ
X.983653
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΓΕΩΡ. Π. ΑΔΑΜΑΚΟΣ
AB.980403
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ. Γ. ΓΚΟΥΒΡΑΣ
Ν.895150

Tags: , , , ,