800515741

EUROPE ΑΒΑΝΤΙ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταφορές-Αποθήκευση

Γ.Ε.ΜΗ.: 126770907000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
EUROPE ΑΒΑΝΤΙ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 126770907000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα0,000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός0,000,00
5. Μεταφορικά Μέσα0,000,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός406,50406,490,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)406,50406,490,01
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,01
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες146.740,52
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου141.367,41
11. Χρεώστες διάφοροι2.014,31
290.122,24
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο75.309,65
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας64.388,60
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)429.820,49
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο9.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.291,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο818,81
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)11.110,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές202.278,61
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)188.854,44
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.577,42
10. Μερίσματα πληρωτέα16.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)418.710,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)429.820,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)429.820,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (5.9.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.574.768,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.543.754,78
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.014,17
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.457,27
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως648,535.105,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.908,37
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα84,00-84,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.824,37
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)25.824,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων406,49
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος406,490,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων25.824,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως25.824,37
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
25.824,37
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος7.714,34
Κέρδη προς διάθεση18.110,03
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.291,22
2. Πρώτο μέρισμα16.000,00
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου0,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο818,81
18.110,03
ΣΤΑΜΑΤΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΦΜ:133440596ΜΕΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΦΜ:133437254
ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Tags: , , , ,