095247079

ΦΩΤΟΝΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΦΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 022379450000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΦΩΤΟΝΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 022379450000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα14.012,2214.012,210,0114.012,2214.012,210,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.193,582.193,540,042.193,582.193,540,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)16.205,8016.205,750,0516.205,8016.205,750,05
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις13,2113,21
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)13,2613,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.260,403.260,40
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες58.370,1558.370,15
11. Χρεώστες διάφοροι69,2369,23
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων0,00135,00
58.439,3858.574,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.270,7512.386,03
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)71.970,5374.220,81
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων135,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο17.610,0017.610,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-2.200,75
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-141.459,17-141.459,17
-143.659,92-141.459,17
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων11.738,8211.738,82
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)-114.311,10-112.110,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.762,631.453,63
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.924,983.148,51
11. Πιστωτές διάφοροι181.742,28181.742,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)186.429,89186.344,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)72.118,7974.234,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)72.118,7974.234,07
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,0038.380,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,0032.020,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,006.359,42
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας807,182.386,10
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,00807,18413,142.799,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-807,183.560,18
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-807,183.560,18
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.393,571.393,57-1.393,5727,4627,46-27,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.200,753.532,72
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00525,66
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,00525,660,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.200,753.532,72
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.200,753.532,72
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-141.459,17-144.991,89
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
(+): Αποθεματικά προς διάθεση0,000,00
-143.659,92-141.459,17
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,000,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι0,000,00
Ζημίες εις νέο-143.659,92-141.459,17
ΡΕΘΥΜΝΟ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ970354
ΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΒ187215
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΤ ΑΜ473619

Tags: , , , ,