099877787

HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48158/01/B/01/42(07)
Γ.Ε.ΜΗ.: 4128101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
HELLAS PROPERTIES A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48158/01/B/01/42(07) - Γ.Ε.ΜΗ. 4128101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.869,014.869,010,004.869,014.869,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως75.946,6975.946,690,0075.946,6975.946,690,00
80.815,7080.815,700,0080.815,7080.815,700,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα383.424,45383.424,45383.424,45383.424,45
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.556.891,76636.874,88920.016,881.556.891,76574.599,19982.292,57
5. Μεταφορικά Μέσα141.500,00141.499,980,02141.500,00131.831,259.668,75
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός66.768,6226.767,1340.001,4966.768,6226.767,1340.001,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.148.584,83805.141,991.343.442,842.148.584,83733.197,571.415.387,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις303,10303,10
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.343.745,941.415.690,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι98.602,0072.590,32
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο8.219,952.456,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας655,31570,19
8.875,263.026,26
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)107.477,2675.616,58
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 61.551,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.806.521,851.806.521,35
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-36.503,83-42.165,12
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-334.547,97-292.382,85
-371.051,80-334.547,97
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.435.470,051.471.973,38
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις9.700,0013.960,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.466,751.152,96
11. Πιστωτές διάφοροι1.586,404.220,10
6.053,155.373,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)15.753,1519.333,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.451.223,201.491.306,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.451.223,201.491.306,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)64.230,0066.360,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων68.302,1667.546,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.072,16-1.186,77
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.409,00
ΣΥΝΟΛΟ-1.663,16-1.186,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας34.885,5640.991,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.548,72-42.178,21
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα17,58
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3,60-3,604,4913,09
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.552,32-42.165,12
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα132,50132,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα84,0184,0148,49
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.503,83-42.165,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων71.944,4276.739,41
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος71.944,420,0076.739,410,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.503,83-42.165,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.503,83-42.165,12
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-334.547,97-292.382,85
-371.051,80-334.547,97
Ζημίες εις νέο-371.051,80-334.547,97
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ522493
ΜΕΛΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΙΣΗ
ΑΔΤ Χ 084874
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Φ 008546 ΑΡ. ΑΔ. 15260

Tags: , , , ,