091338367

Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68227/01ΔΤ/Β/09/25
Γ.Ε.ΜΗ.: 8858401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Ι.& Β. ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 68227/01ΔΤ/Β/09/25 - Γ.Ε.ΜΗ. 8858401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα55.895,2439.543,6116.351,6348.812,9048.812,840,06
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός77.168,5358.433,8918.734,6453.063,9451.392,941.671,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)133.063,7797.977,5035.086,27101.876,84100.205,781.671,06
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.955,003.955,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)39.041,275.626,06
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα307.117,07251.967,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες200.815,65234.043,16
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου61.149,4794.327,88
11. Χρεώστες διάφοροι-315,71-315,71
261.649,41328.055,33
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο6.619,18971,86
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας253.198,60128.827,16
259.817,78129.799,02
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)828.584,26709.821,35
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 3,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό49.909,5635.118,21
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο73.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)349.909,56408.118,21
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις2.008,002.340,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές107.592,2090.682,25
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη58.960,5130.785,14
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί6.923,977.208,46
10. Μερίσματα πληρωτέα342.201,94135.465,07
11. Πιστωτές διάφοροι29,3540.848,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)515.707,97304.989,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)867.625,53715.447,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)867.625,53715.447,41
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.571.989,221.317.064,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.020.198,10893.998,40
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως551.791,12423.066,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως14.283,1011.886,20
ΣΥΝΟΛΟ566.074,22434.952,32
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας79.674,3688.123,97
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως185.906,84265.581,20200.162,59288.286,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως300.493,02146.665,76
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα15,4567,95
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα7.028,15-7.012,705.971,22-5.903,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως293.480,32140.762,49
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα11.183,1415.428,09
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,0011.183,14406,5015.834,59
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.242,884.242,886.940,262.645,852.645,8513.188,74
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)300.420,58153.951,23
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.271,724.000,77
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.271,720,004.000,770,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων300.420,58153.951,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως300.420,58153.951,23
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.73.000,0073.000,00
373.420,58226.951,23
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος80.629,2344.541,96
Κέρδη προς διάθεση292.791,35182.409,27
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό14.791,359.409,27
2. Πρώτο μέρισμα278.000,00100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο73.000,00
292.791,35182.409,27
ΑΧΑΡΝΕΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ 081345
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΙΚ.ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗ
ΑΔΤ Ι 103211
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ 091399 ΑΡ.ΑΔ. 642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,