997588324

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ηλεκτρονικά-Ηλεκτρομηχανολογικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 122396101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 122396101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,00896,96896,940,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.647,834.647,710,124.647,834.647,710,12
5. Μεταφορικά Μέσα8.450,008.449,920,087.150,007.149,930,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.455,622.455,220,402.026,362.025,970,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)15.553,4515.552,850,6013.824,1913.823,610,58
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις800,00800,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)800,60800,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.25.721,0046.118,53
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες132.817,33129.825,09
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου137.773,16107.235,50
11. Χρεώστες διάφοροι11.899,2510.597,87
282.489,74247.658,46
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο215.710,04244.137,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας23.411,141.804,57
239.121,18245.942,01
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)547.331,92539.719,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο30.000,0030.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό22.607,0622.607,06
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο6.013,31269.534,27
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)58.620,37322.141,33
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις0,0012.007,03
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές49.751,0244.842,47
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη47.042,4935.106,55
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί13.826,7613.787,00
10. Μερίσματα πληρωτέα360.000,00100.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι18.891,8812.635,22
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)489.512,15206.371,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)548.132,52540.519,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)548.132,52540.519,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)817.175,91761.818,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων603.683,75559.056,97
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως213.492,16202.761,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας37.387,1340.555,74
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως28.399,0365.786,1633.494,5374.050,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως147.706,00128.710,87
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα463,65-463,65373,58-373,58
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως147.242,35128.337,29
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα8.778,888.778,88-8.778,881.649,881.649,88-1.649,88
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)138.463,47126.687,41
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.729,241.805,68
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.729,240,001.805,680,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων138.463,47126.687,41
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως138.463,47126.687,41
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.269.534,27275.262,30
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-5.484,970,00
402.512,77401.949,71
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος36.499,4627.453,76
Κέρδη προς διάθεση366.013,31374.495,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,004.961,68
2. Πρώτο μέρισμα360.000,00100.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο6.013,31269.534,27
366.013,31374.495,95
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,