095238570

ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 021967750000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 31 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 021967750000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως35.173,2031.867,393.305,8131.206,2031.206,190,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα199.812,28179.157,2420.655,04177.612,28177.446,04166,24
5. Μεταφορικά Μέσα40.934,3331.723,389.210,9540.934,3330.282,3010.652,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός254.756,62246.324,848.431,78218.298,72218.280,6518,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)495.503,23457.205,4638.297,77436.845,33426.008,9910.836,34
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.056,491.056,49
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)39.354,2611.892,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα20.120,6040.560,60
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες724.379,32787.929,36
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου161.717,84
11. Χρεώστες διάφοροι4.221,878.883,68
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων519,00
890.319,03797.332,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο12.096,0114.785,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)922.535,64852.678,30
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων519,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο69.330,0069.330,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.056,47
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό16.494,4915.741,37
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων58.378,7558.378,75
74.873,2474.120,12
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο92.154,0777.844,78
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων26.488,6326.488,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)274.902,41247.783,53
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις4.032,044.032,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών0,00603,51
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές423.700,59370.983,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.269,03619,40
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.206,3111.885,43
11. Πιστωτές διάφοροι249.604,33228.663,64
686.780,26612.152,06
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)686.780,26612.755,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)965.714,71864.571,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)965.714,71864.571,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)801.890,98734.056,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων740.054,01693.727,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.836,9740.329,15
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.083,78
ΣΥΝΟΛΟ65.920,7540.329,15
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας46.806,2122.973,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως821,7047.627,911.715,0224.688,70
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.292,8415.640,45
Πλέον: 1.Έσοδα συμμετοχών0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα314,29-314,29
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.292,8415.326,16
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα2.518,532.518,53
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,002.518,53466,77466,77-466,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)20.811,3714.859,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων31.857,675.227,98
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος31.857,670,005.227,980,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων20.811,3714.859,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως20.811,3714.859,39
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.748,964.661,86
Κέρδη προς διάθεση15.062,4110.197,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό753,12509,87
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο14.309,299.687,66
15.062,4110.197,53
ΡΕΘΥΜΝΟ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΒ970354
ΕΝΑΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ187215
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΔΤ ΑΜ473619 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 37/1999 Α ΤΑΞΗΣ ΟΕΕ

Tags: , , , ,