800455623

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 123492054000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 123492054000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.439,741.439,740,001.439,741.439,740,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα11.900,0011.900,0011.900,0011.900,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός135.300,006.765,00128.535,00135.300,001.353,00133.947,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)147.200,006.765,00140.435,00147.200,001.353,00145.847,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)140.435,00145.847,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες18.534,4822.795,29
11. Χρεώστες διάφοροι26.834,6214.158,79
45.369,1036.954,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.003,154.629,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2,210,00
24.005,364.629,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)69.374,4641.583,13
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων6.288,025.110,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο4.500,004.500,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.700,64442,60
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο32.312,198.409,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)38.512,8313.352,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη11.165,656.125,10
11. Πιστωτές διάφοροι166.419,00166.419,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)177.584,65172.544,10
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού0,006.644,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)216.097,48192.540,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)216.097,48192.540,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)43.448,7318.787,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως43.448,7318.787,71
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως8.954,155.052,21
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.494,5813.735,50
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.494,5813.735,50
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00100,00100,00-100,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)34.494,5813.635,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.412,002.792,74
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.412,000,002.792,740,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων34.494,5813.635,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως34.494,5813.635,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.333,754.783,50
Κέρδη προς διάθεση25.160,838.852,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.258,04442,60
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο23.902,798.409,40
25.160,838.852,00
ΛΑΜΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 999292Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 490596

Tags: , , , ,