800425460

Κ.Ε. CREATIVE GREEK WEB ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 121850401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 19 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Κ.Ε. CREATIVE GREEK WEB ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 19 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 121850401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως0,000,000,00118,80118,800,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.379,961.379,390,57
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.379,961.379,390,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)0,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.579,30
11. Χρεώστες διάφοροι668,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο35,4335,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας675,23675,23
710,66710,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)4.289,961.379,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο500,00500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.909,43
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-6.183,04-6.183,04
-3.273,61-6.183,04
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-2.773,61-5.683,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.625,201.625,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,32
11. Πιστωτές διάφοροι5.438,055.438,05
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.063,577.063,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)4.289,961.380,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)4.289,961.380,21
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 19 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 19.1.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.700,00965,77
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.700,00965,77
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.210,00
ΣΥΝΟΛΟ2.910,00965,77
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.434,50
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.714,317.148,81
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.910,00-6.183,04
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως2.910,00-6.183,04
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα118,80118,80
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα119,37119,37-0,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)2.909,43-6.183,04
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.498,19
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.498,190,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων2.909,43-6.183,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως2.909,43-6.183,04
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-6.183,04
-3.273,61-6.183,04
Ζημίες εις νέο-3.273,61-6.183,04
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Φ036204ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΜ043466

Tags: , , , ,