800489595

ΚΑΛΕΜΗΣ Ε.-ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ Δ. ΙΚΕ

ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ασφάλειες

Γ.Ε.ΜΗ.: 125284754000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΑΛΕΜΗΣ Ε.-ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ Δ. ΙΚΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΜΑΪΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 125284754000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.223,125,121.218,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα8.000,00908,337.091,67
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.393,99120,321.273,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)9.393,991.028,658.365,34
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις689,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)9.054,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες200,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου2.706,00
11. Χρεώστες διάφοροι15.982,98
18.888,98
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.271,81
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας197,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)28.357,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο20.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130,46
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.478,76
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)22.609,22
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές2.802,18
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.306,66
11. Πιστωτές διάφοροι11.801,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)15.910,70
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού110,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)38.630,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)38.630,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (8.5.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)28.447,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.447,04
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.054,32
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως18.162,9624.217,28
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.229,76
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα307,73-307,73
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως3.922,03
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα46,1846,18
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα52,3352,33-6,15
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)3.915,88
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.033,77
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.033,770,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων3.915,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως3.915,88
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.306,66
Κέρδη προς διάθεση2.609,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό130,46
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.478,76
2.609,22
ΛΑΜΙΑ, 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΕΥΘ. Σ. ΚΑΛΕΜΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ.490654
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΔΗΜ. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
ΑΔΤ ΑΕ.977151
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜ. Γ. ΓΚΟΥΒΡΑΣ
ΑΔΤ. Ν.895150

Tags: , , , ,