094239647

KOMPASS TOURS HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16975/01/B/88/216
Γ.Ε.ΜΗ.: 1106601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
KOMPASS TOURS HELLAS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16975/01/B/88/216 - Γ.Ε.ΜΗ. 1106601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως942,09942,090,00942,09942,090,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.203,701.203,701.000,001.897,20897,201.000,00
3.145,792.145,791.000,002.839,291.839,291.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα58.720,580,0058.720,5858.720,580,0058.720,58
3. Κτίρια και τεχνικά έργα98.737,3898.737,370,0198.737,3898.737,370,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός4.897,974.897,940,034.897,974.897,940,03
5. Μεταφορικά Μέσα33.264,9733.264,950,0234.164,9734.164,940,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός64.281,9564.280,471,4864.281,9564.280,471,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)259.902,85201.180,7358.722,12260.802,85202.080,7258.722,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)58.722,1258.722,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων6.370,00996,04
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.549,062.355,06
11. Χρεώστες διάφοροι42,91129,53
3.591,972.484,59
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα140.000,000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.668,6622.097,44
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας79.422,35180.714,55
90.091,01202.811,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)240.052,98206.292,62
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 180.520,00 μετοχές των 1,67 ευρώ)
1. Καταβλημένο301.468,40284.691,58
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,4216.778,24
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό16.057,3316.057,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-42.521,95-72.228,99
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)275.005,20245.298,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές18.613,9618.765,96
4. Προκαταβολές πελατών5.941,861.651,86
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη14,100,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί199,98298,77
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)24.769,9020.716,59
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)299.775,10266.014,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως152.022,77152.022,77
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε την 31/12/2012.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)299.775,10266.014,75
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως152.022,77152.022,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)188.302,74167.839,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων135.236,59122.161,96
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως53.066,1545.677,04
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως113,04293,33
ΣΥΝΟΛΟ53.179,1945.970,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.159,9725.686,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως32.019,2220.284,04
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα318,204.777,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα428,39-110,19477,094.299,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως31.909,0324.583,99
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,0075,1675,16-75,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)31.909,0324.508,83
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων306,500,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος306,500,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων31.909,0324.508,83
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως31.909,0324.508,83
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-72.228,99-93.575,69
-40.319,96-69.066,86
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.201,993.162,13
Ζημίες εις νέο-42.521,95-72.228,99
ΑΘΗΝΑ, 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ Ι.ΕΞΑΡΧΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 080372
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ.ΕΞΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 597716
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 041661 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 4323

Tags: , , , ,