888888888

ΚΟΥΤΡΑΣ

ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΣΤΙΑΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ15.000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα100.000,0010.000,0090.000,00
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,0090.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα200.000,0020.000,00180.000,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός50.000,005.000,0045.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα15.000,001.500,0013.500,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.000,001.000,009.000,00
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)375.000,0037.500,00337.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)337.500,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα20.000,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.5.000,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων10.000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες7.000,00
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Στις τράπεζες για είσπραξη2.000,00
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση5.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι2.000,00
16.000,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα1.500,00
4. Ίδιες μετοχές1.500,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο10.000,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.000,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)74.000,00
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.000,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα1.000,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού1.000,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.500,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο5.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.000,00
2. Αποθεματικά καταστατικού500,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)8.500,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.000,00
4. Προκαταβολές πελατών1.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.000,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί700,00
10. Μερίσματα πληρωτέα1.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι1.300,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)11.000,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ+Ε)429.500,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)20.500,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)20.000,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων13.000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.000,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ8.000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.000,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως500,003.500,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.500,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως4.500,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα4.500,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη500,005.000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα500,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες500,001.000,004.000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)8.500,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων4.500,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως4.500,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος500,00
Κέρδη προς διάθεση4.000,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.000,00
2. Πρώτο μέρισμα500,00
4. Αποθεματικά καταστατικού1.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.500,00
5.000,00
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ Γ.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ Γ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΤΡΑΣ Γ.


Tags: , , , ,