095404028

ΛΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: τεχνικη
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 526101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΛΕΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 27 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 526101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως22.600,1322.600,130,0022.600,1322.556,1244,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα89.523,0089.517,006,0089.523,0089.517,006,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.994,551.902,9391,621.994,551.902,9391,62
5. Μεταφορικά Μέσα15.832,7215.832,720,0015.832,7215.832,720,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός56.959,7251.959,725.000,0056.959,7250.518,736.440,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)164.309,99159.212,375.097,62164.309,99157.771,386.538,61
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)5.097,626.538,61
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα2.486,362.438,52
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες160,000,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο648,302.832,25
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας172,792.651,13
821,095.483,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)3.467,457.921,90
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.542,9220.542,92
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.593,213.593,21
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-40.964,81-38.660,58
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-16.828,68-14.524,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές253,781.005,32
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων12.040,1113.064,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.620,443.479,68
11. Πιστωτές διάφοροι11.479,4211.479,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)25.393,7529.028,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)8.565,0714.504,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)8.565,0714.504,52
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)32.478,0933.812,72
Μείον: Κόστος πωλήσεων17.044,2618.050,05
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως15.433,8315.762,67
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.617,004.087,00
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως10.774,1715.391,179.538,1813.625,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως42,662.137,49
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,021,56
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.626,90-1.626,880,001,56
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.584,222.139,05
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,001.012,251.012,25
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα489,63489,63-489,630,000,001.012,25
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-2.073,853.151,30
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.485,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.485,000,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-2.073,853.151,30
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-2.073,853.151,30
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-38.660,58-40.111,92
-40.734,43-36.960,62
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος230,381.699,96
Ζημίες εις νέο-40.964,81-38.660,58
ΚΗΦΙΣΙΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ002208Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΚΙΡΗΣ
ΑΔΤ Σ091399 ΑΡ.ΑΔ.642 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,