082647399

Μ.ΚΟΛΙΟΣ - Θ.ΘΕΟΔΩΡΗΣ Ο.Ε.

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση

Γ.Ε.ΜΗ.: 68580203000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Μ.ΚΟΛΙΟΣ - Θ.ΘΕΟΔΩΡΗΣ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 68580203000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως12.606,8410.433,742.173,1010.807,8410.073,57734,27
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα310.290,15232.144,0878.146,07298.099,56220.305,6377.793,93
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός48.746,5448.746,160,3848.746,5448.746,160,38
5. Μεταφορικά Μέσα13.221,0913.221,070,0213.221,0913.221,070,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός510.213,37498.123,3812.089,99502.925,44491.428,9511.496,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)882.471,15792.234,6990.236,46862.992,63773.701,8189.290,82
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις21.064,1121.064,11
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)111.300,57110.354,93
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.29.825,6123.236,22
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων2.396,360,00
32.221,9723.236,22
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.203,0043.590,00
11. Χρεώστες διάφοροι0,0069,38
1.203,0043.659,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο301,581.646,72
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.335,196.864,52
11.636,778.511,24
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)45.061,7475.406,84
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων865,00920,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο22.010,2822.010,28
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-31.366,48
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-327.093,96-327.093,96
-358.460,44-327.093,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-336.450,16-305.083,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές70.696,4464.492,72
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)24.996,106.127,72
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων180.313,97187.785,74
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.672,709.109,03
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.568,9519.019,54
11. Πιστωτές διάφοροι199.602,41200.916,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)495.850,57487.450,82
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα0,005.048,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)159.400,41187.416,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)159.400,41187.416,04
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)871.748,34847.767,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων685.124,63694.154,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως186.623,71153.612,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.000,009.485,60
ΣΥΝΟΛΟ188.623,71163.098,14
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας40.184,1243.731,87
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως166.750,11206.934,23148.729,35192.461,22
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-18.310,52-29.363,08
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα12,6214,24
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα17.931,67-17.919,0519.103,89-19.089,65
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.229,57-48.452,73
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5.817,695.817,6973.456,7473.456,74
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα954,60954,604.863,09582,02582,0272.874,72
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-31.366,4824.421,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων18.893,0520.961,52
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος18.893,050,0020.961,520,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-31.366,4824.421,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-31.366,4824.421,99
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-327.093,56-351.515,55
-358.460,04-327.093,56
Ζημίες εις νέο-358.460,04-327.093,56
Π.ΠΕΝΤΕΛΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΛΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΑ015061/2004
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ
ΘΕΟΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΔΤ:Χ076092/2002
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/2010

Tags: , , , ,