999051184

ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 115225037000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΑΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 115225037000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα520.243,49174.846,80345.396,69
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός100.435,9395.243,075.192,86
5. Μεταφορικά Μέσα16.550,0016.549,970,03
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός36.109,0136.108,120,89
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)673.338,43322.747,96350.590,47
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις354,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις354,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)351.298,82
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα211.636,62
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες51.861,97
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου33.999,09
11. Χρεώστες διάφοροι7.315,56
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων208.278,21
301.454,83
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.739,82
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.363,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)516.194,54
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο20.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.468,25
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-9.402,12
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-59.560,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-45.494,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών725.130,58
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές50.040,01
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)41.797,69
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1.687,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη64.664,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.163,02
11. Πιστωτές διάφοροι26.504,48
187.857,45
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)912.988,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)867.493,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)867.493,36
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)369.265,15
Μείον: Κόστος πωλήσεων237.501,10
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως131.764,05
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.314,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως74.825,3683.139,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως48.624,69
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα57.052,70-57.052,70
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.428,01
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα974,11974,11-974,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-9.402,12
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων41.614,61
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος41.614,610,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-9.402,12
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-9.402,12
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-59.560,80
-68.962,92
Ζημίες εις νέο-68.962,92
ΛΕΧΑΙΟ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΑΜΟΕ 1191 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,