998282505

ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΕΛΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αλιεία-Γεωργία-Κτηνοτροφία-Δασοκομία
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 65398/01/B/08/85
Γ.Ε.ΜΗ.: 008073501000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 65398/01/B/08/85 - Γ.Ε.ΜΗ. 008073501000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.120,2711.120,270,0011.120,2711.120,270,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως28.042,2223.288,504.753,7224.526,2619.207,895.318,37
39.162,4934.408,774.753,7235.646,5330.328,165.318,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα414.393,17414.393,17381.893,17381.893,17
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.457,181.457,150,031.457,181.457,150,03
5. Μεταφορικά Μέσα4.580,0068,264.511,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός450,00449,990,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)420.880,351.975,40418.904,95383.350,351.457,15381.893,20
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις33.330,0033.330,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις100,00
33.430,0033.330,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)452.334,95415.223,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα3.214,009.005,64
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες13.080,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου93.000,00104.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι10.636,937.383,49
116.716,93111.383,49
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.131,011.056,24
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.366,99561,54
4.498,001.617,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)124.428,93122.006,91
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.200,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο600.000,00600.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-7.075,68-10.646,75
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-76.926,02-66.279,27
-84.001,70-76.926,02
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων56.440,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)572.438,30523.073,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)13.500,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη888,9060,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί521,101.563,30
11. Πιστωτές διάφοροι10.869,304.351,20
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)12.279,3019.474,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)584.717,60542.548,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)584.717,60542.548,48
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)20.684,01
Μείον: Κόστος πωλήσεων21.998,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.314,19
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως12.485,12
ΣΥΝΟΛΟ11.170,93
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας18.087,6810.648,19
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-6.916,75-10.648,19
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,181,44
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα101,50-101,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.018,07-10.646,75
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα57,6157,61-57,61
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-7.075,68-10.646,75
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.598,86327,99
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.598,860,00327,990,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-7.075,68-10.646,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-7.075,68-10.646,75
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-76.926,02-66.279,27
-84.001,70-76.926,02
Ζημίες εις νέο-84.001,70-76.926,02
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ
ΑΔΤ Ρ 522493
ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΔΤ Χ 137347
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ Φ 008546 ΑΡ. ΑΔ. 15260

Tags: , , , ,