998587779

Ν.ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ-Ν.ΑΡΙΔΑΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 69460403000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
Ν.ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ-Ν.ΑΡΙΔΑΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 69460403000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα13.500,00450,0013.050,00
5. Μεταφορικά Μέσα34.930,4317.787,3617.143,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.929,0911.633,9112.295,18
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)72.359,5229.871,2742.488,25
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις305,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)42.793,25
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα62.854,84
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες105.194,68
11. Χρεώστες διάφοροι13.809,12
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.584,75
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.555,77
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)200.999,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.000,00 μετοχές των 1,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο2.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού7.528,08
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.676,68
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο31.856,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)43.061,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών13.426,78
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές35.145,55
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)15.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων15.857,23
4. Προκαταβολές πελατών2.250,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη25.221,31
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί808,07
11. Πιστωτές διάφοροι93.021,75
187.303,92
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)200.730,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)243.792,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως97.829,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)243.792,41
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως97.829,64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2013 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)366.406,41
Μείον: Κόστος πωλήσεων250.322,68
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως116.083,73
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας32.144,32
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως36.139,8068.284,12
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως47.799,61
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.267,88-5.267,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως42.531,73
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα3.505,84
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη725,434.231,27
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα109,50109,504.121,77
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)46.653,50
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων29.871,27
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος29.871,270,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων46.653,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως46.653,50
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.119,87
Κέρδη προς διάθεση33.533,63
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.676,68
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο31.856,95
33.533,63
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΓΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Φ018069
ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ760109
Η Λογίστρια
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΔΤ ΑΙ083087

Tags: , , , ,