081204216

ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φάρμακα-Παραφαρμακευτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
Γ.Ε.ΜΗ.: 122383403000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 122383403000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως0,000,000,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις0,000,000,00
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός0,000,000,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)0,000,000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,00
11. Χρεώστες διάφοροι0,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο0,00
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο0,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)0,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη0,00
11. Πιστωτές διάφοροι0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (31.7.2014 - 31.7.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.0,00
0,00
Ζημίες εις νέο0,00
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΔΤ Ρ592002Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΑΜΟΦΛΙ
ΑΔΤ ΑΜ025570

Tags: , , , ,