095080632

ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ ΙΘ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 001625301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 41 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) - Γ.Ε.ΜΗ. 001625301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα109.821,080,00109.821,08109.821,080,00109.821,08
3. Κτίρια και τεχνικά έργα92.474,2863.807,2028.667,0892.474,2860.108,2332.366,05
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)202.295,3663.807,20138.488,16202.295,3660.108,23142.187,13
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)138.488,16142.187,13
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι31.153,5030.779,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.211,077.695,07
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας20.000,000,00
25.211,077.695,07
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)56.364,5738.474,70
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 3.850,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο115.500,00115.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων68.208,9768.208,97
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό479,74479,74
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-12.443,19-7.669,39
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων20.000,000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)191.745,52176.519,32
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.030,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.107,213.112,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)3.107,214.142,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)194.852,73180.661,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)194.852,73180.661,83
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1.1.2014 - 31.12.2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)6.600,006.600,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.806,184.623,71
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.793,821.976,29
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας6.058,223.355,96
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.264,40-1.379,67
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.264,40-1.379,67
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα509,40509,40-509,401.115,901.115,90-1.115,90
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-4.773,80-2.495,57
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.968,974.623,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.968,970,004.623,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-4.773,80-2.495,57
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-4.773,80-2.495,57
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-7.669,39-5.173,82
-12.443,19-7.669,39
Ζημίες εις νέο-12.443,19-7.669,39
ΑΘΗΝΑ, 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


Tags: , , , ,